Historik

"Vårt liv i dag är morgondagens historia"

Viksängs historia


Namnet Viksäng kommer troligen i från ”Ängen vid viken”. Att området tidigt kallades Viksäng kan man se på kartor från 1600-talet.


Området Viksäng ägdes till en början av drottning Kristina. År 1646 donerar drottningen marken till Västerås för att staden skulle bygga ett tegelbruk där. Tegelbruket bestod av en tegelugn, tegellada med kvarn, tegelbod och tegelslagarens bostad på två rum och kök. Det fanns även ett litet fähus och en liten lada. Förutom tegelbruket fanns ingen annan bebyggelse på området vid den här tiden.


Drottningen  ville satsa på brandsäkra stenhus. Västerås hade råkat ut för många bränder genom åren. Ängen hade tidigare varit upplåten till borgmästare och rådmän och användes då till bete. Att bygga hus i sten låg i drottningens intresse då hon flera gånger kom till Västerås under pestens härjningar i Stockholm.


År 1736 delades de östra delarna av Viksäng åter upp mellan borgmästare och rådmän som löneförmån. Dessa använde marken fram till 1868 som bete för sina djur.


På kartan  kan man läsa följande:


Karta öfver Wiksäng, hvilken anno 1646 den 27 Juli Stadesen magistrat i Westerås i nåder är donerat till Tegelbruksinrättande och nu efter högvälborne herr Baron och Landshöfdingen Gustaf Funks resolution efter Westerås Lands Conceliin den 4. Junii år 1735 till delning mellan registratens ledamöter den 5, 6 och 7 Juni aftagen och den 16 derpå följande likmaligt resulotion afdelt af Abraham Hesselgren.


Vill du veta mer...

Tips: För att veta mer om Viksängs historia finns nu boken "Livet på Viksäng", en bok om folk som bor eller bott här på Viksäng.


Den finns att köpa hos:


- Kulturföreningen Vi i Viksäng på Hörnet, Regementsgatan 2 Viksäng Centrum intill Viksängsbibliotek.

Tfn: 076-200 35 89
Fakta

1904- Första spadtaget för Västmanlands kungliga regemente I18

1906- Invigdes regementet

1927- Lades regementet ned

1962- Började bostadsområdets byggas upp

1965- Invigning av Viksäng Centrum

1993- Revs regementssjukhuset och Viksäng centrum byggdes om